... 140 หมู่ที่ 5 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4241-1838, 0-4246-5332 โทรสาร 0-4241-1838 ...


ระเบียบการโรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์
ประกาศโรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ปีการศึกษา 2564
ประกาศโรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ เรื่อง การดำเนินการให้เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2564
ประกาศโรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน ปีการศึกษา 2564

New ระกาศโรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ เรื่อง รายงานการประเมินตนเอง SAR ปีการศึกษา 2563                                                                                  

เอกลักษณ์
"รักและช่วยเหลือ"

อัตลักษณ์
"ไหว้สวย  พูดจาไพเราะ"

" กิจกรรมภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2564 "


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

         

         

                

           

           

          

           

 รับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 /2564

นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 และรับเลี้ยงเด็กอ่อน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 

รับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

อายุตั้งแต่ 1 - 6 ปี

         หลักฐาน              

- สำเนาสูติบัตร                 1   แผ่น

- สำเนาทะเบียนบ้าน(ของนักเรียน)     1   แผ่น

- สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง       1   แผ่น

- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว              1   แผ่น

 
มอบตัวนักเรียนใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป