ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์         
          โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์    ตั้งอยู่เลขที่ 140 หมู่ที่  5  ถนนมิตรภาพ  ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย  บนเนื้อที่ 2  ไร่ 
3  งาน  41  ตารางวา    โรงเรียนก่อกำเนิดมาจากศูนย์อพยพลาว    คณะสงฆ์พระมหาไถ่เป็นเจ้าของ   โดยในปีพ.ศ. 2517  พระคุณเจ้าดูฮาร์ต  พระสังฆราชประจำสังฆมณฑลอุดรธานี   ได้เชิญคณะเซอร์เซนต์ปอล  เดอ  ชาร์ตร   ซึ่งมีศูนย์กลางที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพฯ    ให้มาช่วยผู้ที่อพยพมาจากฝั่งลาวประมาณกว่า 5,000 คน วันที่ 18  ตุลาคม พ.. 2518  คณะเซอร์รุ่นแรก 14 คน  เดินทางถึงหนองคาย  ต่อมาในปีพ.. 2520  ประเทศลาวยุติสงคราม  ค่ายอพยพ-ลาวถูกรัฐบาลสั่งปิด    ผู้อพยพบางส่วนเดินทางไปประเทศที่ 3   และบางส่วนเดินทางกลับภูมิลำเนาเดิม           
          ปีพ
.. 2524  บาทหลวงริชาร์ด   ทิลลี่  เริ่มสร้างและก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์  เพื่อเยาวชนชาวหนองคายนี้  ใช้แบบแปลนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  โดยมีบาทหลวงสมพงษ์
   เตียวตระกูล  เป็นผู้รับใบอนุญาต    นางสาวบังอร  โก่งศร  เป็นผู้บริหารคนแรกของโรงเรียนในตำแหน่ง 
ผู้จัดการ / ครูใหญ่
    อาคารหลังแรกมี  6  ห้องเรียน  มีนักเรียน  105  คน  ครูและพี่เลี้ยงจำนวน คน  อาคารแรกมีชื่อตามคติพจน์ว่า  “ ศึกษาดี   มีวินัย 
ใจเมตตา  ใฝ่หาคุณธรรม  เลิศล้ำการงาน
”
          ปีพ.. 2529  สร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก 1 หลัง 2 ชั้น ห้องเรียน  อาคารนี้ชื่อ “ โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ ” และได้สร้างโรงอาหาร โรงครัวบริเวณด้านหลังของอาคารหลังแรก  และหอประชุมเอนกประสงค์  สำหรับประชุมผู้ปกครองและทำกิจกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน  โรงเรียนจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชน   ได้รับการพัฒนาด้านสติปัญญาควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรม    มีสุขภาพดี   มีความสุข  จัดการเรียนการสอนโดยการบูรณาการประสบการณ์ต่าง ๆ  จัดกิจกรรมหลัก  6  กิจกรรม  ในรูปแบบของการเล่น  กล้าแสดงออก   เกิดการค้นพบ   เกิดความคิด
สร้างสรรค์มีจินตนาการ  รู้จักการแก้ปัญหา   การใช้ภาษาตลอดจนการฝึกจริยธรรม    เพื่อให้เด็กมีความพร้อมสำหรับศึกษาในระดับสูงต่อไป
            
          ปีพ
.. 2535  โรงเรียนสร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก 1 หลัง ชื่อนามอาคารว่า  “ 300 ปี นักบุญอัลฟอนโซ ”  เป็นอาคาร 2 ชั้น  6  ห้องเรียน  เพื่อเป็นอนุสรณ์ในโอกาสครบ  300  ปี   ของนักบุญอัลฟอนโซ  ผู้ก่อตั้งคณะพระมหาไถ่
          ปีพ
.. 2543   โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน   ระดับก่อนประถมศึกษาขนาดใหญ่   จากกระทรวงศึกษาธิการ   ซึ่งพระราชทานโดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ