ปรัชญาของโรงเรียน

 “   มนุษย์ที่มีคุณภาพ   คือ   มนุษย์ที่มีคุณธรรมและความรู้  ”    

           การให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าถึงสัจธรรมอันสูงส่งแห่งความเป็นมนุษย์   ด้วยการดำเนินชีวิตอย่างมีระเบียบวินัย  สุภาพเรียบง่ายและเปี่ยมด้วยเมตตาธรรม  มีเจตนารมณ์แน่วแน่   ที่จะศึกษาศาสตร์   และศิลป์แขนงต่างๆ ประกอบหน้าที่การงาน  ซึ่งตนเองรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ  รวมทั้งเรียนรู้ที่จะรักษาสุขภาพพลานามัยของตน  เพื่อให้ร่างกายและจิตใจอยู่ในสภาวะที่จะประพฤติเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข

คติพจน์
“  ศึกษาดี   มีวินัย   ใจเมตตา   ใฝ่หาคุณธรรม   เลิศล้ำการงาน ”