ปรัชญาของโรงเรียน

 “   มนุษย์ที่มีคุณภาพ   คือ   มนุษย์ที่มีคุณธรรมและความรู้  ”    

            การให้ผู้เรียนรู้จักและเข้าถึงสัจธรรมอันสูงส่งแห่งความเป็นมนุษย์  ด้วยการดำเนินชีวิต อย่างมีระเบียบวินัย  สุภาพเรียบง่ายและเปี่ยมด้วยเมตตาธรรม  มีเจตนารมณ์แน่วแน่
        ที่จะศึกษาศาสตร์ และศิลป์แขนงต่างๆ และประกอบหน้าที่การงาน ซึ่งตนเองรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ รวมทั้ง เรียนรู้ที่จะรักษาสุขภาพพลานามัยของตน เพื่อให้ร่างกาย
        และจิตใจอยู่ในสภาวะที่จะประพฤติ เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข

คติพจน์
“  ศึกษาดี   มีวินัย   ใจเมตตา   ใฝ่หาคุณธรรม   เลิศล้ำการงาน ”