วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

         โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์มีการพัฒนาองค์กรให้เป็นระบบครบวงจร     มีการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน   เน้นความสัมพันธ์กับชุมชน   เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  บุคลากรเป็นครูมืออาชีพ  ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพ  รักและช่วยเหลือ   พัฒนาทักษะด้านภาษาสู่ความเป็นเลิศ  พร้อมปลูกฝังเป็นผู้มีมารยาทงามตามวัฒนธรรมไทย และรักษ์สิ่งแวดล้อม  

 

 

 

ภาระหน้าที่ของโรงเรียน
ได้กำหนดหน้าที่ดังนี้
 
1.  จัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน  เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงาน  มีการประเมิน  และติดตามผล
2.  ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุและประสบความสำเร็จตามแผน  และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
4.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องตามแนวทางที่กำหนดในหลักสูตร  โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ   มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ปกครองและชุมชน