วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

          โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์มีการพัฒนาองค์กรให้เป็นระบบครบวงจร   มีการจัดการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน   มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น  ปลอดภัย   เอื้อต่อการเรียนรู้  บุคลากรเป็นครูมืออาชีพ  
ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่มีคุณภาพ 

 

ภาระหน้าที่ของโรงเรียน
ได้กำหนดหน้าที่ดังนี้
 
1.  จัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน    เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงาน   มีการประเมิน     และติดตามผล
2.  ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานให้บรรลุและประสบความสำเร็จตามแผน และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ
     มากยิ่งขึ้น
3.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
4.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องตามแนวทางที่กำหนดในหลักสูตร  
     โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
5.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับ   มีความสัมพันธ์อันดี
      กับผู้ปกครองและชุมชน