วัตถุประสงค์ของโรงเรียน
     
1.  เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย   ด้านอารมณ์ – จิตใจ  ด้านสังคมและด้านสติปัญญา เต็มตามศักยภาพของตนเอง
         
2.  เพื่อให้บุคลากรมีความรู้   ความสามารถ    และเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
         
3.  เพื่อให้โรงเรียนและชุมชนมีเจตคติและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

 

     เป้าหมายของโรงเรียน
          1.    เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายสมวัย 
          2.   
เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจสมวัย
          3.   
เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมสมวัย

          4.    เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสมวัย
          5.    เด็กมีพัฒนาการตามมาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์
          6.   บุคลากรมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

          7.  
โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
         
8.   โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยที่เหมาะสมและสอดคล้องกับท้องถิ่น
          9.  
โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
        10.
  โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนผู้ปกครองและชุมชนปฏิบัติงานร่วมกันตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

        11.    จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาเด็กให้รู้จักรักและช่วยเหลือผู้อื่น
        12.   โรงเรียนส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร  เด็ก  ผู้ปกครอง  มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

 

     นโยบายของโรงเรียน
          1.  ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความมั่นคงแข็งแรง  ปลอดภัย  ร่มรื่น  มีความอบอุ่นและเอื้อต่อการเรียนรู้อยู่เสมอ
          2.  พัฒนาบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองและชุมชน
          3.  พัฒนาหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายให้เอื้อต่อการพัฒนาการทั้ง   4   ด้านของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล
          4.  เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่น  ๆ ของโรงเรียน