วัตถุประสงค์ของโรงเรียน
     
1.  เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาการด้านร่างกาย   ด้านอารมณ์ – จิตใจ  ด้านสังคมและด้านสติปัญญา เต็มตามศักยภาพของตนเอง
         
2.  เพื่อให้บุคลากรมีความรู้   ความสามารถ    และเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน
         
3.  เพื่อให้โรงเรียนและชุมชนมีเจตคติและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

 

     เป้าหมายของโรงเรียน
          1.    เด็กมีพัฒนาการทั้ง 4 ด้านที่เหมาะสมกับวัย  ระดับดีเลิศ
          2.   
โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยให้ มีความทันสมัย  สอดคล้องกับพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน  และบริบทของท้องถิ่น  ระดับดีเลิศ
          3.   
ผู้บริหารมีการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  โดยใช้หลักธรรมาภิบาล  ระดับดีเลิศ
          4.   
เด็กมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นเด็กเป็นสำคัญ  ระดับดีเลิศ   
          5.    โ
รงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ของโรงเรียนให้โดดเด่น ระดับดีเลิศ
          6.   
โรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 21  ระดับดีเลิศ 

     นโยบายของโรงเรียน
          1.  ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้มีความมั่นคงแข็งแรง  ปลอดภัย  ร่มรื่น  มีความอบอุ่นและเอื้อต่อการเรียนรู้อยู่เสมอ
          2.  พัฒนาบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองและชุมชน
          3.  พัฒนาหลักสูตรและวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายให้เอื้อต่อการพัฒนาการทั้ง   4   ด้านของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพของแต่ละบุคคล
          4.  เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมอื่น  ๆ ของโรงเรียน