เพลงมาร์ชประจำโรงเรียน

“  มาร์ชอนุบาลนิจจานุเคราะห์ ”
                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                        เนื้อร้องและทำนอง        อภิศาล    ศาสุข
                                                                                                                                                                                                        เรียบเรียงและทำดนตรี  ไตรรงค์   สินสืบผล                                                                                                                                                                                                                                                                  ขับร้องโดย                    ปาริชาติ   จิตรศาลาและคณะ

 (รับ)    อนุบาลนิจจานุเคราะห์แจ่มใส       ผูกจิตใจความรักแท้สามัคคี

                                                                                                        เราจะอยู่ร่วมกันดุจน้องพี่                    ฟ้าขาวมีเสน่ห์มิรู้ลืม

                                                                                                       1.  เรามาเรียนด้วยกัน                          ผูกสัมพันธ์ไมตรี

                                                                                                        ทุกคนต่างมีหน้าที่                              นักเรียนที่ดีเพื่อ น.. ของเรา  (รับ)

                                                                                                         2.  คุณธรรมประจำใจ                        ประกาศไว้นาม  น.ที่สูงเด่น

                                                                                                        ฟ้าขาวภูมิใจที่ได้เป็น                          ใครก็เห็นฉันเด็กไทยพัฒนาสังคม (รับ)

                                                                                                         3.  เราเป็นนักเรียนคนไทย                  ผดุงไว้ซึ่งชาติ  ศาสน์  กษัตรา

                                                                                                        วัฒนธรรมเด่นเน้นศรัทธา                   มีภาษาของเราเองภูมิใจ    (รับ)

                                                                                                         4.  วันทาราชินีผู้งดงาม                       ทุกโมงยามท่านคอยเฝ้าดูแล

                                                                                                        วันนี้วันไหนรักไม่เปลี่ยนแปร              คือพระแม่นิจจานุเคราะห์ของเรา  (รับ)