... 140 หมู่ที่ 5 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4241-1838, 0-4246-5332 โทรสาร 0-4241-1838 ...


ระเบียบการโรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์
ประกาศโรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ เรื่อง การดำเนินการให้เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2563
ประกาศโรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน ปีการศึกษา 2563

เอกลักษณ์
"รักและช่วยเหลือ"

อัตลักษณ์
"ไหว้สวย  พูดจาไพเราะ"

" กิจกรรมภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2562 "


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

                  

                               

                  

                  

                  

           

 

                      

 รับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 3 และรับเลี้ยงเด็กอ่อน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
 

รับสมัครนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

อายุตั้งแต่ 1 - 6 ปี

         หลักฐาน              

- สำเนาสูติบัตร                 1   แผ่น

- สำเนาทะเบียนบ้าน(ของนักเรียน)     1   แผ่น

- สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง       1   แผ่น

- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว              1   แผ่น

 
มอบตัวนักเรียนใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป