... 140 หมู่ที่ 5 ต.โพธิ์ชัย อ.เมือง จ.หนองคาย 43000 โทรศัพท์ 0-4241-1838, 0-4246-5332 โทรสาร 0-4241-1838 ...


ระเบียบการโรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์
ประกาศโรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ ปีการศึกษา 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ เรื่อง การดำเนินการให้เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ปีการศึกษา 2557
ประกาศโรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยของโรงเรียน ปีการศึกษา 2557

เอกลักษณ์
"รักและช่วยเหลือ"

อัตลักษณ์
"ไหว้สวย  พูดจาไพเราะ"

" กิจกรรมภายในโรงเรียน ปีการศึกษา 2558 "
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

              

              

           

           

            

           

            

            
 

กำหนดการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2558

นักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล - อนุบาล 1 วันที่ 14 พ.ค. 58

นักเรียนชั้น อนุบาล 2 - อนุบาล 3   วันที่ 18 พ.ค. 58
 


รับสมัครนักเรียน

อายุตั้งแต่ 2-6 ปี

  หลักฐาน              

- สำเนาสูติบัตร                 1   แผ่น

- สำเนาทะเบียนบ้าน(ของนักเรียน)     1   แผ่น

- สำเนาบัตรประาชนผู้ปกครอง       1   แผ่น

- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว              1   แผ่น

 
มอบตัวนักเรียนใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป