โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์
     
  บาทหลวงพงษ์ศักดิ์    นารินรักษ์
ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต
 
     
  นางสาวพรนภา   ปรัชญาคุณ
ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ
    
ฝ่ายบริหารจัดการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบุคลากร
างพิชชารัตน์   ศิริธรรมพัชร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ / ครูธุรการ - การเงิน
นางวิไลวรรณ   อาจหาญ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ / ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1
นางสิริลักษณ์   เกื้อกูล
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร / ครูประจำชั้น อนุบาล 3/
3
 
ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายทรัพยากร

เพื่อการเรียนการสอน

ฝ่ายอภิบาล

และเผยแพร่ธรรม

นางจันทร์เพ็ญ   เตสะกุล
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน / ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3
นางสาวเอ็นดู   หิระเดช
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน /
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2
นางวาสนา   วิลาวงค์
หัวหน้าฝ่ายอภิบาลและเผยแพร่ธรรม / 
        ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1   
                
 
  ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ  
   
  นางสาวธัญรัศมิ์   สินทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ /
 ครูประจำชั้น
เตรียมอนุบาล
ห้อง 3
 
 
นางสาววราภรณ์   ปึงทิพย์พิมานชัย
         ฝ่ายบุคลากร /
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล  ห้อง 1
นางสาวบุณยวีร์   มูลกัน
ฝ่ายกิจการนักเรียน /
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล ห้อง 2
นางสาวลลิลลดา   สีหาบุตร
ฝ่ายบุคลากร /
ครูคู่ชั้นเตรียมอนุบาล ห้อง 3
ครูคู่ชั้น
นางสาวปภาวดี   จิตต์ประเสริฐ
ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน / ครูคู่ชั้นเตรียมอนุบาล ห้อง 1
นางสาวกนกวรรณ  รมมิตร
ฝ่ายบริหารจัดการ / ครูคู่ชั้นเตรียมอนุบาล ห้อง 2
นางสาวอรุชา   ฉายวัฒนา
ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน /
ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2
 
นางสาวจันสุดา   พลเยี่ยม
ฝ่ายวิชาการ / ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3
นางสาวธัญรดี   เทพวงษา
ฝ่ายกิจการนักเรียน / ครูคู่ชั้นอนุบาล 1/1
นางสาวหนึ่งฤทัย   กิริยา
ฝ่ายอภิบาลและเผยแพร่ธรรม / ครูคู่ชั้นอนุบาล 1/2
-
นางสาวประพิมพ์   หอมเพชร
  ฝ่ายวิชาการ / ครูคู่ชั้นอนุบาล 1/3
างสาวธิดารัตน์   กาญจนสมบูรณ์
ฝ่ายวิชาการ / ครูประจำชั้นอนุบาล 2/1
นางสาวจันทิมา  แก้วสาร
ฝ่ายวิชาการ  /  ครูคู่ชั้นอนุบาล 2/1
ครูพิเศษ
นางสาวรจนา   ปัตรัตน์
ฝ่ายวิชาการ / ครูประจำชั้นอนุบาล 2/2
นางสาวโสภิดา  อาณารักษ์
ฝ่ายกิจการนักเรียน / ครูคู่ชั้นอนุบาล 2/3
นางสาวสุรภา   ยศติวงศ์
ฝ่ายวิชาการ / ครูคู่ชั้นอนุบาล 3/1
นางสาวสมพร   ภัทรวรเมธ
ฝ่ายวิชาการ / ครูคู่ชั้นอนุบาล 3/2
นางสาวธารญา   ภูชมศรี
     ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน / 
ครูคอมพิวเตอร์
นางสาวนภาพร   คำภูษา
ฝ่ายบริหารจัดการ / ครูประจำห้องศูนย์สื่อ
 
นางสาวจินตนา   แซ่ฉั่ว
ฝ่ายบริหารจัดการ / งานบัญชี
นางสาวหยาดรุ้ง   กำจัดภัย
ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ /
ครูประจำชั้นสถานรับเลี้ยงเด็ก
นางสาววิจิตรา   บุญมา
ฝ่ายวิชาการ / ครูคู่ชั้นสถานรับเลี้ยงเด็ก
 

 

 

 

 

 

 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

   

คุณครู

ครูธุรการ (การเงิน)