โครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลนิจจานุเคราะห์
     
  บาทหลวงพงษ์ศักดิ์    นารินรักษ์
ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต 


นางสาวเนาวรัตน์   คำแดง
ผู้จัดการ / ผู้อำนวยการ
 
      
ฝ่ายบริหารจัดการ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายบุคลากร
างพิชชารัตน์   ศิริธรรมพัชร์
หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ / ครูธุรการ - การเงิน
นางสาวรจนา   ปัตรัตน์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ / ครูประจำชั้นอนุบาล 3/2
นางสิริลักษณ์   เกื้อกูล
หัวหน้าฝ่ายบุคลากร / ครูประจำชั้นอนุบาล
2/3
 
ฝ่ายกิจการนักเรียน ฝ่ายทรัพยากร

เพื่อการเรียนการสอน

ฝ่ายอภิบาล

และแพร่ธรรม

นางจันทร์เพ็ญ   เตสะกุล
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน / ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3
นางสาวเอ็นดู   หิระเดช
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน /
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2
นางสาวจินตนา   แซ่ฉั่ว
หัวหน้าฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม / 
                       งานบัญชี   
                
 
  ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ  
   
  นางสาวธัญรัศมิ์   สินทรัพย์
หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ /
 ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
 

 
นางสาววิจิตรา   บุญมา
ฝ่ายวิชาการ /
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล ห้อง 2
นางสาวบุณยวีร์   มูลกัน
ฝ่ายกิจการนักเรียน /
ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล ห้อง 2
นางสาวหยาดรุ้ง   กำจัดภัย
ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ /

ครูประจำชั้นเตรียมอนุบาล ห้อง 3
ครู
คู่ชั้น
นางสาวชลธิชา   ศรีสถิตย์
ฝ่ายกิจการนักเรียน
/ ครูประจำชั้นอนุบาล 1/
1
นางสาวอรุชา   ฉายวัฒนา
ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน /

ครูประจำชั้นอนุบาล 1/
2
นางสาวสมพร   ภัทรวรเมธ
ฝ่ายวิชาการ / ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3

 
นางวาสนา   วิลาวงค์
ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม /
ครูประจำชั้นอนุบาล 3/1 
นางสาวกนกวรรณ   พรมมิตร
ฝ่ายบริหารจัดการ / ครูคู่ชั้นเตรียมอนุบาล ห้อง 1 
นางสาวลักขณา   สัพโส
ฝ่ายกิจการนักเรียน
 / ครูคู่ชั้นเตรียมอนุบาล ห้อง 2

-
นางสาวสุรภา   ยศติวงศ์
 ฝ่ายวิชาการ / ครูคู่ชั้นเตรียมอนุบาล ห้อง 3 
นางสาววิชญาพร   สุวรรณกุฎ
  ฝ่ายวิชาการ / ครูคู่ชั้นอนุบาล 1/1
 
นางสาวประพิมพ์   หอมเพชร
  ฝ่ายกิจการนักเรียน / ครูคู่ชั้นอนุบาล 1/2
ครูพิ
เศษ
 
นางสาวจันทิมา  แก้วสาร
  ฝ่ายวิชาการ / ครูคู่ชั้นอนุบาล 1/3
นางสาวธิดารัตน์ กาญจนสมบูรณ์
ฝ่ายวิชาการ / ครูคู่ชั้นอนุบาล 2/1
นางสาวนฤมล   เปี่ยมเงิน
     ฝ่ายวิชาการ / ครูคู่ชั้นอนุบาล 2/
2
     
 
นางสาวธารญา   ภูชมศรี
     ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน / 
ครูคอมพิวเตอร์
นางสาวโสภิดา   อาณารักษ์
ฝ่ายกิจการนักเรียน / ครูคู่ชั้นอนุบาล 3/1
นางสาวจรรจิรา   มาพันธ์
ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน / ครูคู่ชั้นอนุบาล 3/2
     
   
นางสาวมะลิวัลย์   ราชโยธี
ฝ่ายวิชาการ / ครูคู่ชั้นอนุบาล 3/3

นางสาวนภาพร   คำภูษา
ฝ่ายบริหารจัดการ / ครูประจำห้องศูนย์สื่อ
 

นางสาววราภรณ์   ปึงทิพย์พิมานชัย
ฝ่ายบุคลากร / ครูประจำชั้นสถานรับเลี้ยงเด็ก
 

 

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณครู

ครูธุรการ (การเงิน)