ทะเบียน - วัดผล
 

                                                        หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

 

        หลักสูตรสถานศึกษา

  พัฒนาการด้านร่างกาย  
  พัฒนาการด้านอารมณ์ - จิตใจ  
  พัฒนาการด้านสังคม  
  พัฒนาการด้านสติปัญญา  

คุณครู

ครูธุรการ (การเงิน)